Yellow-Dog Contract

Yellow-Dog Contract là một loại thỏa thuận lao động trong đó nhân viên đồng ý không tham gia hoặc hỗ trợ công đoàn trong thời gian làm việc của họ. Những hợp đồng này thường được người sử dụng lao động sử dụng để ngăn cản việc thành lập công đoàn trong lực lượng lao động của họ.

Ví dụ
Người sử dụng lao động có thể đưa vào một điều khoản trong hợp đồng lao động quy định rằng người lao động không được tham gia hoặc tham gia bất kỳ hoạt động công đoàn nào khi làm việc cho công ty. Ví dụ, "Người lao động đồng ý không trở thành thành viên hoặc tham gia vào bất kỳ công đoàn lao động nào hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào thúc đẩy công đoàn hóa trong thời gian làm việc với Công ty."

Lưu ý

Yellow-Dog Contract bị luật lao động liên bang nghiêm cấm ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, vì chúng bị coi là vi phạm quyền tổ chức và thương lượng tập thể của người lao động.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!