Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựXếp hạng tuyệt đối (Absolute Ratings)
Xếp hạng tuyệt đối (Absolute Ratings)

Xếp hạng tuyệt đối đề cập đến đánh giá hiệu suất hoặc đánh giá dựa trên thành tích và năng lực của một cá nhân mà không có bất kỳ sự so sánh hoặc xếp hạng nào với các nhân viên khác. Xếp hạng này tập trung vào hiệu suất tuyệt đối của cá nhân hơn là vị trí tương đối của họ trong tổ chức.

Ví dụ

Trong đánh giá hiệu suất hàng năm, nhân viên nhận được xếp hạng tuyệt đối dựa trên các tiêu chí được xác định trước, chẳng hạn như đáp ứng các mục tiêu cụ thể, thể hiện kỹ năng lãnh đạo và thể hiện khả năng giải quyết vấn đề mạnh mẽ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!