Workweek dùng để chỉ một khoảng thời gian được xác định trước trong đó số giờ làm việc, sự tham gia và lương thưởng của nhân viên được tính toán. Điều này làm cơ sở để xác định tiền làm thêm giờ, tiền nghỉ phép và các vấn đề khác có liên quan đến lao động. Thông thường, một tuần làm việc bao gồm bảy ngày liên tục và được người sử dụng lao động thiết lập để phù hợp với hoạt động kinh doanh và các yêu cầu pháp lý của họ.

Ví dụ
Người sử dụng lao động chỉ định từ Thứ Hai đến Chủ Nhật là tuần làm việc tiêu chuẩn cho nhân viên của mình. Trong tuần làm việc này, một nhân viên được lên kế hoạch làm việc 40 giờ. Nếu nhân viên làm thêm giờ vượt quá ngưỡng 40 giờ, họ được hưởng lương làm thêm giờ theo chính sách của công ty và luật lao động hiện hành. Tuần làm việc cũng xác định điểm bắt đầu để theo dõi các lợi ích, chẳng hạn như thời gian nghỉ có lương và tích lũy kỳ nghỉ, đảm bảo quản lý nhất quán các chính sách nhân sự.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!