Văn hóa (Culture)

Văn hóa đề cập đến niềm tin, giá trị, phong tục, hành vi và tập quán xã hội được chia sẻ đặc trưng cho một nhóm hoặc xã hội cụ thể. Điều này bao gồm nhiều khía cạnh như ngôn ngữ, truyền thống, nghệ thuật, chuẩn mực và thái độ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Ví dụ
Ở một nơi làm việc đa văn hóa, văn hóa của công ty có thể nhấn mạnh tính toàn diện và đa dạng. Điều này có thể được phản ánh trong các chính sách và thực tiễn của tổ chức, chẳng hạn như cung cấp tài nguyên ngôn ngữ, kỷ niệm các ngày lễ văn hóa khác nhau và thúc đẩy một môi trường nơi nhân viên từ nhiều nguồn gốc khác nhau cảm thấy có giá trị và được tôn trọng. Văn hóa của công ty thúc đẩy sự hiểu biết, hợp tác và cảm giác thân thuộc giữa các nhân viên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!