Utilization Analysis

Utilization Analysis trong ngành nguồn nhân lực đề cập đến việc kiểm tra một cách có hệ thống nhân khẩu học của lực lượng lao động để đánh giá việc sử dụng các nhóm khác nhau, chẳng hạn như giới tính, dân tộc hoặc tuổi tác, trong một tổ chức. Nó giúp xác định bất kỳ sự khác biệt nào về cơ hội việc làm và đảm bảo tuân thủ các mục tiêu về sự đa dạng và hòa nhập.

Ví dụ
Tổ chức tiến hành Utilization Analysis để xác định xem liệu có sự thiếu vắng phụ nữ trong vai trò lãnh đạo hay không. Bằng cách phân tích dữ liệu, họ có thể xác định xem có rào cản nào ngăn cản phụ nữ thăng tiến trong công ty hay không.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!