Underwriter trong ngành nhân sự là một cá nhân hoặc tổ chức chịu trách nhiệm đánh giá các đơn bảo hiểm và xác định mức độ rủi ro liên quan đến việc bảo hiểm cho một nhân viên hoặc một nhóm nhân viên. Họ phân tích các yếu tố khác nhau, bao gồm cả sức khỏe và lịch sử y tế của nhân viên, để xác định mức phí bảo hiểm và phạm vi bảo hiểm phù hợp.

Ví dụ
Trong khía cạnh phúc lợi của nhân viên, Underwriter có thể xem xét hồ sơ sức khoẻ và đơn đăng ký bảo hiểm của nhân viên công ty để tính toán chi phí và phạm vi bảo hiểm của chương trình bảo hiểm y tế nhóm.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!