Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTỷ lệ thôi việc (Turnover rate)
Tỷ lệ thôi việc (Turnover rate)

Tỷ lệ thôi việc (Turnover rate) đề cập đến tỷ lệ phần trăm nhân viên rời khỏi tổ chức trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là một năm. Tỷ lệ này đo lường mức độ hao hụt của nhân viên và là thước đo chính để đánh giá sự ổn định của lực lượng lao động.

Ví dụ
Nếu một công ty có 100 nhân viên vào đầu năm và 15 người trong số đó nghỉ việc trong năm thì tỷ lệ thôi việc trong năm đó sẽ là 15%.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!