Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTỷ lệ thất nghiệp (Unemployment rate)
Tỷ lệ thất nghiệp (Unemployment rate)

Tỷ lệ thất nghiệp là một chỉ số kinh tế quan trọng đo lường tỷ lệ phần trăm cá nhân trong lực lượng lao động đang tích cực tìm kiếm việc làm nhưng hiện đang thất nghiệp. Nó đóng vai trò là thước đo quan trọng để đánh giá tình trạng của thị trường việc làm và nền kinh tế tổng thể.

Ví dụ
Người quản lý nhân sự sử dụng dữ liệu tỷ lệ thất nghiệp để đánh giá sự sẵn có của các ứng viên tiềm năng cho cơ hội việc làm trong công ty. Tỷ lệ thất nghiệp cao có thể cho thấy có nhiều ứng viên đủ tiêu chuẩn hơn, trong khi tỷ lệ thấp có thể gợi ý môi trường tuyển dụng cạnh tranh hơn.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!