Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTuyển dụng cơ hội thứ hai (Second-Chance Hiring)
Tuyển dụng cơ hội thứ hai (Second-Chance Hiring)

Tuyển dụng cơ hội thứ hai là một chiến lược tuyển dụng nhằm tìm kiếm các ứng viên có tiềm năng nhưng đã từng phạm tội hoặc có quá khứ không tốt. Đây là một cách để giúp những người này có cơ hội để tái hòa nhập vào xã hội và đạt được một công việc ổn định.

Ví dụ

Công ty MNO đã thực hiện chiến lược Second-Chance Hiring và đã tuyển dụng thành công một số ứng viên có tiềm năng nhưng từng phạm tội. Công ty đã cung cấp cho những người này cơ hội để bắt đầu lại và đạt được thành công trong công việc.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!