Tuyển dụng (Recruiting)

Tuyển dụng đề cập đến quá trình thu hút, tìm nguồn cung ứng và lựa chọn các cá nhân đủ điều kiện để lấp đầy các vị trí tuyển dụng trong một tổ chức. Thuật ngữ này liên quan đến các hoạt động khác nhau như đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn và cuối cùng là tuyển dụng các ứng viên phù hợp.

Ví dụ

Bộ phận nhân sự đang tích cực tuyển dụng ứng viên cho vị trí nhà phát triển phần mềm bằng cách quảng cáo công việc trên nhiều nền tảng trực tuyến khác nhau, tiến hành phỏng vấn và đánh giá kỹ năng kỹ thuật của ứng viên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!