Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTuyên bố về tầm nhìn (Vision Statement)
Tuyên bố về tầm nhìn (Vision Statement)

Tuyên bố về tầm nhìn là một tuyên bố ngắn gọn và đầy khát vọng nhằm vạch ra các mục tiêu dài hạn của tổ chức và trạng thái mong muốn trong tương lai liên quan đến lực lượng lao động và hoạt động nhân sự của tổ chức đó. Tuyên bố này đóng vai trò như một ngọn hải đăng dẫn đường, đưa ra định hướng và động lực cho các sáng kiến, chính sách và chiến lược nhân sự để phù hợp với sứ mệnh bao trùm của tổ chức.

Ví dụ thực tế
"Trở thành nhà tuyển dụng được lựa chọn trong ngành của chúng ta, nơi mọi nhân viên được trao quyền để phát huy hết tiềm năng của mình, thúc đẩy văn hóa đổi mới, đa dạng và học hỏi liên tục."

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!