Turnover  đề cập đến tỷ lệ nhân viên rời bỏ tổ chức và cần được thay thế. Đây là một thước đo quan trọng được sử dụng để đánh giá sự ổn định của lực lượng lao động và có thể được phân thành hai loại: nghỉ việc tự nguyện khi nhân viên chọn rời đi và nghỉ việc không tự nguyện khi nhân viên bị tổ chức chấm dứt hợp đồng.

Ví dụ
Giả sử Công ty X có 100 nhân viên vào đầu năm và 20 nhân viên đã nghỉ việc hoặc bị sa thải trong năm đó. Tỷ lệ Turnover của Công ty X trong thời gian đó được tính như sau:

Tỷ lệ Turnover =
(Số lượng nhân viên nghỉ việc/Tổng số nhân viên đầu năm) × 100

Trong trường hợp này, tỷ lệ Turnover sẽ là (20/100) x 100 = 20%.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!