Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTự đánh giá (Self-assessment)
Tự đánh giá (Self-assessment)

Tự đánh giá là quá trình mà cá nhân tự đánh giá hiệu suất, kỹ năng, khả năng và phẩm chất của mình dựa trên tiêu chí hoặc mục tiêu đã định trước. Bao gồm việc phản ánh một cách phê phán về điểm mạnh, điểm yếu và những lĩnh vực cần cải thiện của bản thân. Tự đánh giá thường được sử dụng trong bối cảnh đánh giá hiệu suất, phát triển sự nghiệp và sự phát triển cá nhân. Cho phép cá nhân nhận thức về bản thân, xác định những lĩnh vực cần phát triển và đặt mục tiêu cho sự phát triển chuyên môn hoặc cá nhân của mình. Tự đánh giá có thể được tiến hành qua các phương pháp khác nhau như biểu mẫu tự đánh giá, khảo sát, phỏng vấn hoặc bài tập tự suy ngẫm.

Ví dụ
Tự đánh giá là nhân viên hoàn thành một biểu mẫu tự đánh giá như một phần quy trình đánh giá hiệu suất. Biểu mẫu có thể bao gồm các câu hỏi liên quan đến thành tựu của nhân viên, những lĩnh vực cần cải thiện, những mục tiêu đã đạt được và phản hồi về hiệu suất của chính họ. Thông qua quá trình tự đánh giá, nhân viên có thể suy ngẫm về những thành tựu của mình.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!