Từ Chức (Resignation)

Từ chức trong ngữ cảnh của ngành nhân sự, đề cập đến hành động tự nguyện của một nhân viên chọn chấm dứt việc làm với tổ chức. Đây là quy trình chính thức trong đó nhân viên thông báo cho nhà tuyển dụng về ý định rời bỏ công việc một cách vĩnh viễn. Từ chức có thể xảy ra vì nhiều lý do khác nhau, như tiến thân trong sự nghiệp, lý do cá nhân hoặc không hài lòng với công việc hiện tại hoặc môi trường làm việc.

Ví dụ:

Một ví dụ về từ chức là khi một nhân viên nộp một đơn xin từ chức chính thức đến cấp trên hoặc phòng nhân sự, thông báo về ý định rời bỏ công ty. Thư thông báo thường bao gồm ngày làm việc cuối cùng của nhân viên và có thể cung cấp một lý do ngắn gọn cho quyết định của họ. Sau khi nhận được thông báo từ chức, nhà tuyển dụng có thể khởi tạo các thủ tục cần thiết, như tiến hành cuộc phỏng vấn ra đi, sắp xếp chuyển giao kiến thức và điều chỉnh việc trả lương cuối cùng và các quyền lợi cho nhân viên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!