Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTrừng phạt (Garnishment)
Trừng phạt (Garnishment)

Trừng phạt đề cập đến một quy trình pháp lý trong đó một phần tiền lương hoặc tiền công của nhân viên bị chủ nhân của họ giữ lại để thực hiện một khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài chính, thường là thông qua lệnh của tòa án hoặc cơ quan pháp lý khác.

Ví dụ

Tiền lương của nhân viên bị trừ để trả các khoản thuế chưa thanh toán, hỗ trợ nuôi con hoặc các khoản vay sinh viên chưa thanh toán. Người sử dụng lao động khấu trừ số tiền được chỉ định từ tiền lương của nhân viên và chuyển số tiền đó cho tổ chức hoặc cá nhân thích hợp.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!