Trốn việc (Absenteeism)

Chính sách vắng mặt đề cập đến một bộ hướng dẫn và quy tắc được thực hiện bởi một tổ chức để giải quyết và quản lý sự vắng mặt của nhân viên trong công việc. Chính sách này vạch ra những kỳ vọng, thủ tục và hậu quả liên quan đến việc vắng mặt.

Ví dụ

Nhân viên được yêu cầu thông báo cho người giám sát của họ hoặc bộ phận nhân sự ít nhất hai giờ trước ca làm việc theo lịch trình nếu họ không thể đến làm việc. Việc không tuân thủ yêu cầu thông báo này có thể dẫn đến hành động kỷ luật, chẳng hạn như cảnh cáo bằng văn bản hoặc mất tiền lương cho số giờ vắng mặt. Chính sách này cũng có thể chỉ định số lần vắng mặt không có lý do tối đa được phép trong một khoảng thời gian nhất định trước khi các biện pháp kỷ luật tiếp theo được thực hiện.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!