Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTrợ lý chuyển việc (Transition assistance)
Trợ lý chuyển việc (Transition assistance)

Hỗ trợ chuyển việc đề cập đến một tập hợp các chương trình, dịch vụ hoặc hỗ trợ được cung cấp cho những nhân viên đang trải qua những thay đổi đáng kể về tình trạng việc làm của họ. Những thay đổi này có thể bao gồm việc chuyển đổi công việc, sa thải, nghỉ hưu hoặc thay đổi nghề nghiệp. Mục tiêu của hỗ trợ chuyển việc là giúp các cá nhân điều hướng các quá trình chuyển đổi này một cách suôn sẻ, cung cấp các nguồn lực, hướng dẫn và đào tạo để nâng cao khả năng làm việc và phúc lợi tổng thể của họ.

Ví dụ
Một công ty có thể cung cấp các chương trình hỗ trợ chuyển việc cho nhân viên đang bị sa thải, bao gồm tư vấn nghề nghiệp, hội thảo viết sơ yếu lý lịch và hỗ trợ tìm kiếm việc làm.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!