Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTrì hoãn bồi thường (Deferred compensation)
Trì hoãn bồi thường (Deferred compensation)

Trì hoãn bồi thường (Deferred compensation) đề cập đến một phần thu nhập của nhân viên được dành riêng hoặc trì hoãn thanh toán vào một ngày sau đó, thường là sau khi nghỉ hưu hoặc sau khi đáp ứng một số điều kiện được chỉ định trong một thỏa thuận hoặc kế hoạch. Đây là một hình thức trả lương trễ cho phép nhân viên trì hoãn việc nhận một phần thu nhập của họ cho đến một thời điểm xác định trong tương lai.

Ví dụ
Người sử dụng lao động cung cấp một kế hoạch Trì hoãn bồi thường (Deferred compensation) cho nhân viên của mình, cho phép họ hoãn một phần tiền lương của họ vào tài khoản tiết kiệm hưu trí. Các nhân viên chọn hoãn 10% tiền lương của họ vào kế hoạch, kế hoạch này sẽ tích lũy và tăng theo thời gian thông qua thu nhập đầu tư. Khi nhân viên nghỉ hưu, họ có thể bắt đầu nhận các khoản phân phối từ tài khoản bồi thường trả chậm, mang lại cho họ thu nhập bổ sung trong những năm nghỉ hưu.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!