Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTrải nghiệm của ứng viên (Candidate experience)
Trải nghiệm của ứng viên (Candidate experience)

Trải nghiệm của ứng viên đề cập đến nhận thức và hành trình tổng thể của các cá nhân tương tác với quy trình tuyển dụng và lựa chọn của một tổ chức. Bao gồm tất cả các điểm tiếp xúc và tương tác mà ứng viên có với công ty, từ giai đoạn đăng ký ban đầu đến quá trình ra quyết định cuối cùng. Trải nghiệm của ứng viên tập trung vào việc tạo ra trải nghiệm tích cực và hấp dẫn cho người xin việc, bất kể cuối cùng họ có được chọn hay không.

Ví dụ
Trải nghiệm ứng viên tích cực là khi ứng viên nộp đơn xin việc tại một công ty và nhận được xác nhận nhanh chóng về đơn đăng ký của họ. Tổ chức duy trì liên lạc thường xuyên với ứng viên, thông báo cho họ về trạng thái đơn đăng ký của họ và cung cấp thông tin cập nhật về tiến trình tuyển dụng.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!