Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTrả lương dựa trên năng lực (Competency-Based Pay)
Trả lương dựa trên năng lực (Competency-Based Pay)

Trả lương dựa trên năng lực là một hệ thống đãi ngộ thưởng cho nhân viên dựa trên các kỹ năng, kiến thức và khả năng mà họ đã thể hiện, được gọi là năng lực, thay vì chỉ dựa trên chức vụ hoặc thâm niên của họ. Điều này được thiết kế để trả lương phù hợp với trình độ và sự đóng góp của một cá nhân cho tổ chức. Năng lực có thể bao gồm nhiều loại kỹ năng, chẳng hạn như chuyên môn kỹ thuật, giải quyết vấn đề, lãnh đạo, giao tiếp và làm việc theo nhóm.

Ví dụ
Trong một công ty phát triển phần mềm, thay vì chỉ trả lương dựa trên chức danh công việc hoặc số năm kinh nghiệm, tổ chức này thực hiện một hệ thống trả lương dựa trên năng lực. Nhân viên được đánh giá dựa trên các năng lực cụ thể liên quan đến vai trò của họ, chẳng hạn như ngôn ngữ lập trình, phương pháp phát triển phần mềm và kỹ năng quản lý dự án. Căn cứ vào trình độ đã được chứng minh và mức độ năng lực đạt được, người lao động được xếp các thang lương hoặc khung lương tương ứng. Cách tiếp cận này khuyến khích phát triển kỹ năng, tạo động lực cho việc học hỏi và cải tiến liên tục, công nhận và khen thưởng nhân viên dựa trên năng lực và đóng góp thực tế của họ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!