Tổng gộp (Gross-Up)

Tổng gộp đề cập đến hành động tăng tiền bồi thường cho nhân viên để trang trải các khoản thuế hoặc chi phí bổ sung liên quan đến một khoản trợ cấp hoặc khoản thanh toán cụ thể. Thuật ngữ này thường được sử dụng khi người sử dụng lao động cung cấp phúc lợi chịu thuế cho nhân viên và muốn đảm bảo rằng nhân viên nhận được toàn bộ giá trị của phúc lợi sau thuế.

Ví dụ 

Người sử dụng lao động cung cấp khoản trợ cấp tái định cư cho nhân viên và chọn tổng số tiền để trang trải các khoản thuế mà nhân viên sẽ phải chịu đối với hỗ trợ di dời, đảm bảo rằng nhân viên nhận được toàn bộ số tiền dự kiến mà không bị khấu trừ thuế.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!