Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTổng giám đốc (General manager)
Tổng giám đốc (General manager)

Tổng giám đốc là một vị trí cấp điều hành chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động và hiệu suất tổng thể của một công ty hoặc một đơn vị kinh doanh cụ thể. Họ thường chịu trách nhiệm lập kế hoạch chiến lược, thiết lập mục tiêu, phân bổ nguồn lực và ra quyết định để đạt được các mục tiêu của tổ chức.

Ví dụ

Trong một khách sạn, tổng giám đốc chịu trách nhiệm quản lý tất cả các khía cạnh hoạt động của khách sạn, bao gồm sự hài lòng của khách, quản lý nhân viên, hiệu quả tài chính, tiếp thị và duy trì các tiêu chuẩn chất lượng.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!