Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựToàn thời gian tương đương (Full-time equivalent)
Toàn thời gian tương đương (Full-time equivalent)

Toàn thời gian tương đương (FTE) là một đơn vị được sử dụng để đo lường khối lượng công việc của nhân viên, thể hiện khối lượng công việc được thực hiện bởi một nhân viên toàn thời gian. FTE có thể được sử dụng để tính tổng lực lượng lao động của công ty hoặc để so sánh khối lượng công việc của nhân viên bán thời gian và toàn thời gian.

Ví dụ
Một công ty có 10 nhân viên chính thức làm việc 40 giờ một tuần và 20 nhân viên bán thời gian làm việc 20 giờ một tuần. Tổng FTE cho lực lượng lao động này là 18 (10 FTE từ nhân viên toàn thời gian cộng với 8 FTE từ nhân viên bán thời gian).

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!