Tố giác (Whistleblowing)

Tố giác (Whistleblowing) đề cập đến hành động của một nhân viên báo cáo hoặc tiết lộ các hành vi phi đạo đức, bất hợp pháp hoặc không an toàn trong tổ chức của họ cho các cơ quan có liên quan, trong nội bộ hoặc bên ngoài. Hành động này thường được thúc đẩy bởi ý thức trách nhiệm đạo đức nhằm duy trì các tiêu chuẩn đạo đức và bảo vệ hạnh phúc của tổ chức, nhân viên và công chúng.

Ví dụ
Một người quản lý nhân sự tại một công ty dược phẩm biết được rằng công ty này đang cố tình bán một loại thuốc bị lỗi có thể gây hại cho bệnh nhân. Để tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và nghĩa vụ pháp lý, người quản lý nhân sự sẽ báo cáo hành vi nguy hiểm này cho Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!