Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTình trạng việc làm (Employment Status)
Tình trạng việc làm (Employment Status)

Tình trạng việc làm đề cập đến sự phân loại pháp lý của sự sắp xếp công việc của một cá nhân, xác định quyền, lợi ích và nghĩa vụ của họ. Các trạng thái việc làm phổ biến bao gồm các nhà thầu toàn thời gian, bán thời gian, tạm thời và độc lập.

Ví dụ

John hiện đang làm kỹ sư phần mềm toàn thời gian tại Công ty XYZ, trong khi Sarah làm việc bán thời gian với tư cách là đại diện dịch vụ khách hàng cho Tập đoàn ABC.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!