Time to fill là một thước đo nguồn nhân lực đo lường khoảng thời gian cần thiết để lấp đầy một công việc mở từ thời điểm được chấp thuận cho đến khi một ứng viên phù hợp được tuyển dụng và bắt đầu làm việc ở vị trí đó. Đây là thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả của quy trình tuyển dụng và đánh giá mức độ nhanh chóng mà tổ chức có thể thu hút và lựa chọn ứng viên đủ tiêu chuẩn.

Ví dụ
Nếu một vị trí tuyển dụng được đăng và phê duyệt vào ngày 1 tháng 1 và một ứng viên được tuyển dụng và bắt đầu làm việc vào ngày 15 tháng 2 thì thời gian để tuyển dụng cho vị trí đó sẽ là khoảng 45 ngày. Số liệu này giúp bộ phận nhân sự xác định bất kỳ tắc nghẽn hoặc chậm trễ nào trong quy trình tuyển dụng và cho phép họ thực hiện các cải tiến để hợp lý hóa quy trình tuyển dụng và giảm thời gian lấp đầy các vị trí tuyển dụng.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!