Time to fill đề cập đến khoảng thời gian cần thiết để một công ty hoàn thành quy trình tuyển dụng cho một vị trí tuyển dụng cụ thể, từ khi đăng tuyển ban đầu cho đến khi ứng viên chấp nhận lời mời làm việc.

Ví dụ
Nếu một công ty đăng tuyển dụng nhà phát triển phần mềm vào ngày 1 tháng 1 và tuyển dụng thành công một ứng viên vào ngày 15 tháng 2, Thời gian tuyển dụng cho vị trí đó là 45 ngày. Số liệu này rất cần thiết để bộ phận nhân sự đánh giá hiệu quả tuyển dụng và tối ưu hóa quy trình tuyển dụng của họ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!