Tìm kiếm Boolean
Tìm kiếm Boolean là phương pháp tìm kiếm thông tin tuyển dụng nhân sự với các toán tử logic Boolean như "AND", "OR" và "NOT" để xác định các tiêu chí tìm kiếm cụ thể và thu hẹp phạm vi kết quả tìm kiếm.
 
Ví dụ
Nếu một nhà tuyển dụng muốn tìm kiếm các ứng viên có kinh nghiệm về marketing và đang sống tại thành phố New York, họ có thể sử dụng thuật ngữ "Boolean search" và nhập vào từ khóa "marketing AND New York" vào công cụ tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm sẽ chỉ hiển thị các ứng viên có cả hai tiêu chí này trong hồ sơ của họ.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!