Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTiêu đề VII của Đạo luật Dân quyền (Title VII of the Civil Rights Act)
Tiêu đề VII của Đạo luật Dân quyền (Title VII of the Civil Rights Act)

Tiêu đề VII của Đạo luật Dân quyền năm 1964 là luật liên bang tại Hoa Kỳ cấm phân biệt đối xử trong việc làm dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính hoặc nguồn gốc quốc gia. Đây là một trong những điều khoản chính của Đạo luật Dân quyền, nhằm giải quyết và xóa bỏ sự phân biệt đối xử trong các khía cạnh khác nhau của xã hội Hoa Kỳ.

Tiêu đề VII áp dụng cho người sử dụng lao động có từ 15 nhân viên trở lên và nghiêm cấm các hành vi phân biệt đối xử trong tuyển dụng, thăng chức, chấm dứt hợp đồng, bồi thường cũng như các điều khoản và điều kiện làm việc khác. Luật cũng thành lập Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng (EEOC), một cơ quan liên bang chịu trách nhiệm thực thi Tiêu đề VII và điều tra các khiếu nại về phân biệt đối xử trong việc làm.

Ví dụ
Nếu một ứng viên đủ điều kiện bị từ chối một công việc chỉ vì chủng tộc của họ, điều đó sẽ vi phạm Tiêu đề VII. Luật cung cấp cho những cá nhân từng bị phân biệt đối xử quyền truy đòi pháp lý để nộp đơn khiếu nại với EEOC và tìm kiếm các biện pháp khắc phục như trả lại tiền, phục hồi hoặc cứu trợ theo lệnh.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!