Tiền lương (Salary)

Tiền lương là khoản bồi thường cố định, thường xuyên được người sử dụng lao động trả cho nhân viên để đổi lấy công việc hoặc dịch vụ của họ. Nó thường được biểu thị dưới dạng số tiền hàng năm hoặc hàng tháng và thường được xác định trước dựa trên vai trò công việc, kinh nghiệm của nhân viên và cơ cấu trả lương của tổ chức. Tiền lương thường được trả theo một lịch trình nhất quán, chẳng hạn như hai tuần một lần hoặc hàng tháng và không gắn trực tiếp với số giờ làm việc.

Ví dụ
Một kỹ sư phần mềm có kinh nghiệm tại Tập đoàn XYZ kiếm được mức lương hàng năm là 80.000 USD. Điều này có nghĩa là bất kể số giờ làm việc mỗi tuần, kỹ sư phần mềm sẽ nhận được khoản thanh toán đều đặn là 80.000 USD trong suốt một năm, được chia thành các khoản tiền lương định kỳ hàng tháng.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!