Tiền công (Wages)

Tiền công đề cập đến khoản bồi thường được trả cho người lao động vì sức lao động hoặc dịch vụ của họ cung cấp cho người sử dụng lao động. Tiền công thường đại diện cho số tiền được thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là hàng giờ, hàng tuần hoặc hàng tháng.

Ví dụ
Một công nhân nhà máy kiếm được tiền công mỗi giờ là 15 USD và cứ sau 40 giờ làm việc trong một tuần, họ nhận được tổng tiền công hàng tuần là 600 USD trước khi trừ thuế và phúc lợi.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!