Tích lũy là các khoản phúc lợi như ngày nghỉ phép, ngày nghỉ ốm và lương thưởng được tích lũy theo thời gian và được tính vào bảng lương của nhân viên.
 
Ví dụ
Mỗi tháng một nhân viên sẽ được cộng thêm 1 ngày nghỉ phép vào số ngày nghỉ phép tích lũy của mình.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!