Thuê ngoài (Outsourcing)

Thuê ngoài đề cập đến việc thuê các công ty bên thứ ba hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài để thay mặt một tổ chức quản lý các chức năng hoặc nhiệm vụ nhân sự cụ thể. Cách tiếp cận chiến lược này cho phép các doanh nghiệp hợp lý hóa hoạt động, giảm chi phí và tiếp cận kiến thức chuyên môn chuyên môn trong khi tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình.

Ví dụ
Một công ty công nghệ cỡ trung bình giao việc xử lý bảng lương cho một công ty gia công nhân sự chuyên nghiệp. Nhà cung cấp bên ngoài này đảm nhiệm việc tính lương nhân viên, khấu trừ thuế và phát hành phiếu lương, giúp bộ phận nhân sự của công ty giảm bớt gánh nặng hành chính này và đảm bảo tính chính xác cũng như tuân thủ các quy định về thuế.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!