Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựThủ tục kỷ luật (Disciplinary procedure)
Thủ tục kỷ luật (Disciplinary procedure)

Thủ tục kỷ luật đề cập đến một quy trình có cấu trúc mà các tổ chức tuân theo khi giải quyết các hành vi sai trái hoặc hiệu suất của nhân viên. Thủ tục này phác thảo các bước cần thực hiện để điều tra và giải quyết các vấn đề kỷ luật một cách công bằng và nhất quán. Mục tiêu chính của thủ tục kỷ luật là đảm bảo rằng nhân viên hiểu được kỳ vọng của tổ chức, nhận hậu quả thích hợp cho hành động của họ và có cơ hội cải thiện hành vi hoặc hiệu suất của họ.

Ví dụ
Công ty XYZ có sẵn một thủ tục kỷ luật để giải quyết các hành vi sai trái của nhân viên. Nếu một nhân viên bị nghi ngờ vi phạm chính sách của công ty, một cuộc điều tra sẽ được tiến hành để thu thập bằng chứng và đánh giá tình hình. Nếu cuộc điều tra chứng minh các cáo buộc, một cuộc họp kỷ luật sẽ được lên lịch với nhân viên để thảo luận về vấn đề này. Dựa trên kết quả điều tra và phản hồi của nhân viên, tổ chức có thể quyết định đưa ra cảnh cáo bằng lời nói, cảnh cáo bằng văn bản hoặc các biện pháp kỷ luật thích hợp khác. Nhân viên có quyền kháng cáo quyết định nếu họ cảm thấy quyết định đó không công bằng.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!