Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựThu nhập trung bình (Median wage)
Thu nhập trung bình (Median wage)

Thu nhập trung bình là giá trị trung vị của thu nhập của một nhóm người. Để tính giá trị này, thu nhập của các cá nhân trong nhóm được sắp xếp từ thấp đến cao, và giá trị ở giữa được lấy làm Median wage. 

Ví dụ
Nếu thu nhập của 10 người được sắp xếp từ thấp đến cao là 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20 triệu đồng, thì Median wage của nhóm đó sẽ là 11 triệu đồng.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!