Thu nhập (Earnings)
Thu nhập (Earnings) được hiểu là số tiền mà một nhân viên nhận được sau khi đã trừ đi các khoản thuế và các khoản khấu trừ khác. Đây là số tiền được trả cho nhân viên theo mức lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp khác trong một khoảng thời gian nhất định.
 
Ví dụ
Nếu một nhân viên làm việc 40 giờ một tuần với mức lương cơ bản là 20 đô la một giờ, thì số tiền "earnings" của họ sẽ là 800 đô la mỗi tuần trước khi trừ các khoản khấu trừ.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!