Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựThư chấm dứt hợp đồng (Termination Letter)
Thư chấm dứt hợp đồng (Termination Letter)

Thư chấm dứt hợp đồng, còn được gọi là thư sa thải hoặc thư thôi việc, là một văn bản chính thức được cấp bởi nhà tuyển dụng gửi đến nhân viên để thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động. Thư này nêu rõ lý do chấm dứt, ngày chấm dứt có hiệu lực, các khoản thanh toán cuối cùng hoặc quyền lợi còn nợ cho nhân viên và bất kỳ thông tin liên quan nào khác liên quan đến kết thúc mối quan hệ lao động. Thư chấm dứt là quan trọng để duy trì sự giao tiếp rõ ràng và ghi nhận quá trình chấm dứt theo yêu cầu pháp lý và tổ chức.

Ví dụ
Thư chấm dứt hợp đồng là khi nhà tuyển dụng quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của một nhân viên do vấn đề về hiệu suất làm việc. Thư chấm dứt sẽ nêu rõ lý do chấm dứt, như việc nhân viên liên tục không đạt được mục tiêu hiệu suất hoặc không khắc phục được các kế hoạch cải thiện hiệu suất. Thư cũng sẽ chỉ định ngày chấm dứt có hiệu lực, bất kỳ khoản thanh toán hoặc quyền lợi còn nợ mà nhân viên được hưởng và bất kỳ nghĩa vụ hoặc hạn chế sau khi chấm dứt. 

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!