Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựThời gian chờ phúc lợi (Benefits Waiting Period)
Thời gian chờ phúc lợi (Benefits Waiting Period)

Thời gian chờ phúc lợi đề cập đến khung thời gian được chỉ định mà nhân viên phải đợi trước khi đủ điều kiện nhận các phúc lợi cụ thể do chủ lao động của họ cung cấp. Khoảng thời gian chờ đợi này được thiết lập trong chính sách phúc lợi của công ty hoặc sổ tay nhân viên và nhằm mục đích đảm bảo nhân viên có quyền lợi nhất định trong tổ chức trước khi nhận được một số lợi ích nhất định.

Ví dụ
Hãy xem xét một tình huống mà bạn vừa gia nhập một công ty mới. Theo chính sách trợ cấp, bạn sẽ phải chờ 30 ngày trước khi có thể đăng ký vào kế hoạch tiết kiệm hưu trí. Trong thời gian chờ đợi này, bạn sẽ không thể đóng góp vào kế hoạch hưu trí hoặc nhận được bất kỳ sự phù hợp nào của chủ lao động. Khi thời gian chờ kết thúc, bạn sẽ đủ điều kiện tham gia vào kế hoạch tiết kiệm hưu trí và bắt đầu đóng góp cho sự đảm bảo tài chính trong tương lai của mình.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!