Thiết bị đáp ứng
Thiết bị đáp ứng được sử dụng để giúp người khuyết tật có thể làm việc hiệu quả hơn.
 
Ví dụ
Một bàn phím đặc biệt được thiết kế cho người khuyết tật giúp họ dễ dàng hơn trong việc nhập liệu.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!