Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựThiên vị vô thức (Unconscious bias)
Thiên vị vô thức (Unconscious bias)

Thiên vị vô thức (Unconscious bias) đề cập đến những thành kiến hoặc khuôn mẫu tự động và vô tình mà các cá nhân có đối với người khác dựa trên các yếu tố như chủng tộc, giới tính, tuổi tác hoặc ngoại hình. Những thành kiến này có thể ảnh hưởng đến việc ra quyết định trong ngành nhân sự, thường dẫn đến cách đối xử hoặc tuyển dụng không công bằng.

Ví dụ
Trong quá trình tuyển dụng, người quản lý tuyển dụng có thể vô thức ưu ái những ứng viên có cùng sở thích hoặc mối quan tâm, mặc dù những yếu tố này không liên quan đến hiệu suất công việc.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!