Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTheo dõi thời gian (Time tracking)
Theo dõi thời gian (Time tracking)

Theo dõi thời gian đề cập đến quá trình theo dõi và ghi lại lượng thời gian dành cho các nhiệm vụ, hoạt động hoặc dự án khác nhau. Liên quan đến việc theo dõi thời gian bắt đầu và kết thúc của các hoạt động cụ thể để đo lường chính xác thời gian đầu tư vào từng nhiệm vụ. Theo dõi thời gian thường được sử dụng tại nơi làm việc để theo dõi năng suất của nhân viên, đo lường tiến độ dự án và phân bổ nguồn lực hiệu quả.

Ví dụ
Một tổ chức có thể sử dụng phần mềm hoặc công cụ theo dõi thời gian để theo dõi thời gian nhân viên dành cho các dự án khác nhau hoặc công việc của khách hàng. Nhân viên có thể ghi lại số giờ và hoạt động của họ, cung cấp thông tin chi tiết về cách họ phân bổ thời gian trong ngày. Dữ liệu này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như tính toán số giờ có thể lập hóa đơn, đánh giá khả năng sinh lời của dự án, xác định các lĩnh vực cần cải thiện trong quản lý thời gian và đảm bảo tuân thủ luật lao động hoặc nghĩa vụ hợp đồng.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!