Thế hệ X (Generation X)

Thế hệ X đề cập đến nhóm nhân khẩu học theo sau Baby Boomers và trước Millennials. Nhóm này thường bao gồm những người sinh từ đầu những năm 1960 đến đầu những năm 1980. Thế hệ X được biết đến với tính độc lập, khả năng thích ứng và sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Ví dụ

John, sinh năm 1975, được coi là một phần của Thế hệ X.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!