Là những kỹ năng và năng lực đặc biệt của một cá nhân hoặc một nhóm người, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Tài năng có thể bao gồm các kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng quản lý, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng sáng tạo.

Quản lý tài năng là một quá trình quản lý các nguồn lực con người trong công ty để đảm bảo những người tài năng được phát triển và sử dụng một cách hiệu quả.

Ví dụ

Một công ty công nghệ sẽ tập trung vào việc thu hút, đào tạo và giữ chân các nhân viên có kỹ năng kỹ thuật cao để phát triển sản phẩm và dịch vụ của mình.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!