Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựSự tuân thủ (Compliance)
Sự tuân thủ (Compliance)

Sự tuân thủ đề cập đến việc tuân thủ và tuân thủ luật pháp, quy định, chính sách, tiêu chuẩn và nguyên tắc đạo đức áp dụng cho một ngành, tổ chức hoặc nghề nghiệp cụ thể. Liên quan đến việc đảm bảo rằng các cá nhân và tổ chức hành động phù hợp với các yêu cầu pháp lý và nguyên tắc đạo đức để ngăn chặn vi phạm, giảm thiểu rủi ro và duy trì tính chính trực.

Ví dụ
Công ty ABC, một tập đoàn đa quốc gia, rất chú trọng đến việc tuân thủ luật pháp và các quy định trong mọi khía cạnh hoạt động của mình. Bộ phận nhân sự đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tuân thủ các luật và quy định liên quan đến việc làm để bảo vệ quyền và phúc lợi của nhân viên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!