Sự thành công (Success)
Là kết quả tốt đẹp hoặc mục tiêu đã được đạt trong một dự án hoặc công việc.
 
Ví dụ
 
Công ty LMN đã đạt được mục tiêu tăng trưởng doanh thu 20% trong năm nay.
 
 
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!