Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựSự sẵn sàng của lực lượng lao động (Workforce readiness)
Sự sẵn sàng của lực lượng lao động (Workforce readiness)

Sự sẵn sàng của lực lượng lao động đề cập đến trạng thái mà một cá nhân sở hữu các kỹ năng, kiến thức và thuộc tính cần thiết để thực hiện một công việc hoặc vai trò cụ thể một cách hiệu quả. Điều này bao gồm sự kết hợp giữa giáo dục, đào tạo và các đặc điểm cá nhân giúp nhân viên được chuẩn bị tốt để đáp ứng các yêu cầu và thách thức trong trách nhiệm công việc của họ.

Ví dụ
Sinh viên mới tốt nghiệp có bằng khoa học máy tính không chỉ có các kỹ năng kỹ thuật cần thiết cho công việc phát triển phần mềm mà còn thể hiện khả năng giải quyết vấn đề mạnh mẽ, kỹ năng giao tiếp hiệu quả và khả năng thích ứng, giúp họ sẵn sàng đóng góp hiệu quả cho nhóm phát triển phần mềm ngay từ ngày đầu tiên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!