Sáu Sigma (Six Sigma)

Sáu Sigma là một phương pháp có kỷ luật, dựa trên dữ liệu được sử dụng trong cải tiến quy trình và kinh doanh. Nó nhằm mục đích giảm khiếm khuyết, sai sót và biến thể trong các quy trình, sản phẩm và dịch vụ, dẫn đến nâng cao hiệu quả, chất lượng và sự hài lòng của khách hàng. Sáu Sigma nhấn mạnh phân tích thống kê và đo lường để xác định và loại bỏ các nguồn biến đổi.

Ví dụ

Một công ty sản xuất thực hiện các nguyên tắc Sáu Sigma để xác định và giảm thiểu các lỗi trong quy trình sản xuất của họ, giúp tạo ra các sản phẩm chất lượng cao hơn, giảm lãng phí và cải thiện sự hài lòng của khách hàng.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!