Sa thải (Layoff)

Sa thải đề cập đến việc chấm dứt hợp đồng lao động, thường là do những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của nhân viên, chẳng hạn như thu hẹp biên chế, tái cơ cấu hoặc suy thoái kinh tế. Đó là sự tách rời tạm thời hoặc vĩnh viễn của một nhân viên khỏi công việc của họ, do người sử dụng lao động khởi xướng.

Ví dụ
Trong các biện pháp cắt giảm chi phí của một công ty, họ đã phải sa thải 10% lực lượng lao động của mình, dẫn đến việc một số nhân viên bị chấm dứt hợp đồng. Việc sa thải này là phản ứng trước tình trạng lợi nhuận sụt giảm và nhu cầu cắt giảm chi phí.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!