Sa thải (Layoff)

Sa thải đề cập đến việc một tổ chức chấm dứt việc làm tạm thời hoặc vĩnh viễn vì nhiều lý do như khó khăn về tài chính, tái cơ cấu, thu hẹp quy mô hoặc đóng cửa doanh nghiệp. Đó là một chiến lược cắt giảm lực lượng lao động do người sử dụng lao động thực hiện để giải quyết các thách thức về kinh tế hoặc hoạt động. Sa thải có thể ảnh hưởng đến cả từng nhân viên và một số lượng đáng kể nhân viên trong một tổ chức.

Ví dụ
Một công ty sản xuất gặp phải sự sụt giảm nhu cầu đối với các sản phẩm của mình và quyết định thực hiện sa thải để sắp xếp lực lượng lao động của mình với khối lượng công việc giảm.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!