Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuyền lợi nhân viên trong công việc và cuộc sống (Work-life employee benefits)
Quyền lợi nhân viên trong công việc và cuộc sống (Work-life employee benefits)

Quyền lợi nhân viên trong công việc và cuộc sống đề cập đến một loạt các chương trình và chính sách được cung cấp bởi người sử dụng lao động để hỗ trợ sự cân bằng giữa hạnh phúc và cuộc sống công việc của nhân viên. Những lợi ích này được thiết kế để giúp nhân viên quản lý các trách nhiệm cá nhân và nghề nghiệp của họ hiệu quả hơn, thúc đẩy sự hòa nhập giữa công việc và cuộc sống lành mạnh và hài lòng hơn. Các lợi ích của nhân viên trong cuộc sống làm việc có thể bao gồm nhiều sáng kiến khác nhau như sắp xếp công việc linh hoạt, thời gian nghỉ được trả lương cho các nhu cầu cá nhân hoặc gia đình, hỗ trợ chăm sóc trẻ em và người già, chương trình chăm sóc sức khỏe, chương trình hỗ trợ nhân viên và các nguồn lực để phát triển cá nhân và tự chăm sóc. Mục đích của những lợi ích này là tạo ra một môi trường làm việc tích cực, công nhận và hỗ trợ các nhu cầu và ưu tiên đa dạng của nhân viên, nâng cao sự hài lòng, năng suất và khả năng duy trì công việc nói chung của họ.

Ví dụ
Một công ty cung cấp sự sắp xếp công việc linh hoạt cho nhân viên của mình. Điều này bao gồm các tùy chọn như làm việc từ xa, lập lịch trình linh hoạt, tuần làm việc nén hoặc chia sẻ công việc. Nhân viên có thể linh hoạt điều chỉnh giờ làm việc hoặc địa điểm làm việc dựa trên nhu cầu và trách nhiệm cá nhân của họ, chẳng hạn như chăm sóc con cái, đi khám bệnh hoặc theo đuổi con đường học vấn cao hơn. Lợi ích cuộc sống công việc này cho phép nhân viên đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống cá nhân, giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe của họ. Bằng cách cung cấp các lợi ích trong cuộc sống công việc, công ty thể hiện cam kết hỗ trợ các nhu cầu toàn diện của nhân viên và thúc đẩy văn hóa làm việc tích cực coi trọng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!