Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuy tắc hành nghề (Code of practice)
Quy tắc hành nghề (Code of practice)

Quy tắc thực hành là một bộ hướng dẫn hoặc nguyên tắc cung cấp khuôn khổ cho hành vi đạo đức và nghề nghiệp trong một ngành, nghề hoặc tổ chức cụ thể.  Phục vụ như một tài liệu tham khảo phác thảo các tiêu chuẩn và hành vi dự kiến cho các cá nhân hoặc tổ chức hoạt động trong một lĩnh vực cụ thể.

Ví dụ
Trong nghề luật, nhiều khu vực pháp lý đã thiết lập Quy tắc hành nghề để hướng dẫn luật sư trong ứng xử nghề nghiệp của họ. Các quy tắc này thường bao gồm các lĩnh vực như đại diện khách hàng, bảo mật, xung đột lợi ích, tính chính trực và năng lực chuyên môn.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!