Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuỹ phúc lợi với mức phúc lợi xác định (Defined benefit plan)
Quỹ phúc lợi với mức phúc lợi xác định (Defined benefit plan)

Quỹ phúc lợi với mức phúc lợi xác định (Defined benefit plan), còn được gọi là kế hoạch hưu trí, là một loại kế hoạch do người sử dụng lao động cung cấp nhằm đảm bảo một khoản trợ cấp hưu trí cụ thể cho nhân viên khi đến tuổi nghỉ hưu. Kế hoạch này được xác định dựa trên công thức xem xét các yếu tố như lịch sử lương của nhân viên và số năm phục vụ.

Ví dụ
Người sử dụng lao động cung cấp một Quỹ phúc lợi với mức phúc lợi xác định cho nhân viên của mình. Kế hoạch nêu rõ rằng nhân viên sẽ nhận được khoản trợ cấp hưu trí bằng 1,5% tiền lương trung bình của họ cho mỗi năm làm việc. Một nhân viên đã làm việc được 30 năm và có mức lương trung bình là 60.000 đô la sẽ nhận được khoản trợ cấp hưu trí hàng năm là 27.000 đô la (1,5% x 30 x 60.000 đô la). Người lao động có thể chọn nhận trợ cấp theo từng đợt hàng tháng sau khi đến tuổi nghỉ hưu được chỉ định của chương trình.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!